Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart RE: gümrük rejimleri

İKİNCİ AYIRIM
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Madde 74- Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi;
ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen
diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili
ile mümkündür.

Madde 75- 1. Beyan sahibi, tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat
vergilerinin oranlarının serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihin-
den sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata
bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan oranın uygulanmasını is-
teyebilir.
2. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük işlemlerinin tamamlana-
maması halinde, 1 inci fıkra hükmü uygulanmaz.

Madde 76- Bir konşimento içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına
girdiği hallerde; her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapıl-
masının ek bir iş yükü ve masrafa sebep
olması halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri, eşyanın
tamamına en yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre
vergi uygulayabilirler.

Madde 77- 1.Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır
vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük gözetimi,
nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetiyle sona
erer. Ayrıca, indirimli veya sıfır vergi uygulamasına ilişkin koşulların sona
erdiği, eşyanın ihraç veya imha edildiği, eşyanın indirimli veya sıfır vergi
uygulaması için belirlenmiş amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili ge-
reken vergilerin ödendiği hallerde de gümrük gözetimi sona erer.
2. Nihai kullanım nedeniyle serbest dolaşıma giren eşyaya, duruma göre
81 inci maddenin 2 nci fıkrası veya 83 üncü madde hükümleri uygulanır.

Madde 78- Serbest dolaşımda bulunan eşya, aşağıda belirtilen hallerde bu
statüsünü kaybeder:
a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi,
b) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde
işledikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri veril-
mesi veya kaldırılması,
c) 213 üncü madde hükmü uyarınca, eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hü-
kümlerine uygun olmaması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya
kaldırılması,
d) 214 üncü madde hükmü uyarınca, eşyanın ihracına, geri gönderilmesine
veya gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nede-
niyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması.
Standart RE: gümrük rejimleriGümrük rejimlerini iyi anlatan Kanun ve Yönetmelik harici bir kitap bulabilir miyim?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142