Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart ihracata KDV ve diğer masraflar ne oluyor?
Arkadaşlar Öncelikle sormak istediğim ihracata bu kdv olayı şimdi ben burada Kdv ödeyip mal alacam üretecem faturamı kdv dahil mi kesekcem devletin bana bu konuda bir faydası olacakmı bununla ilgili konuları acıklayabilriseniz sevinirim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ihracata KDV  ve diğer masraflar ne oluyor?


Merhabalar,
Sorunuzdan anladığım kadarıyla ham madde alıp kendiniz yeni bir ürün haline getirip ihraç edeceksiniz. Bu durumda malın imalatçısı olacağınızdan gümrük beyannamesinde imalatçı olarak siz beyan edileceksiniz.Bu sebeple de;
a) Gümrük beyannameli mal ihracında
- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği).
- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi
- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tabloyu vergi dairenize sunmalısınız.
İadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesi ve 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi yeterlidir. Buna göre mükellefler ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadeleri için ihracatın gerçekleştiği dönemde iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvuracaklar, yapılacak değerlendirmeden sonra iade talepleri bu dönem beyannamesi dışında gerçekleştirilecektir.
İhracat sırasında düzenleyeceğiniz Türkçe Fatura'yı KDV'siz kesmeniz gerekmektedir.
Standart RE: ihracata KDV  ve diğer masraflar ne oluyor?


Alıntı:
egoreci´isimli üyeden Alıntı
Merhabalar,
Sorunuzdan anladığım kadarıyla ham madde alıp kendiniz yeni bir ürün haline getirip ihraç edeceksiniz. Bu durumda malın imalatçısı olacağınızdan gümrük beyannamesinde imalatçı olarak siz beyan edileceksiniz.Bu sebeple de;
  a) Gümrük beyannameli mal ihracında
- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği).
- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi
- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tabloyu vergi dairenize sunmalısınız.
    İadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesi ve 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi yeterlidir. Buna göre mükellefler ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadeleri için ihracatın gerçekleştiği dönemde iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvuracaklar, yapılacak değerlendirmeden sonra iade talepleri bu dönem beyannamesi dışında gerçekleştirilecektir.
   İhracat sırasında düzenleyeceğiniz Türkçe Fatura'yı KDV'siz kesmeniz gerekmektedir.
tam mansı ile imaltcı olmasam bile diyelimki burada aldığım bir malı yurt dışına satmaya kalktım burada alırken odediğim kdv miktarı olacak değilmi sonra ben bunu yurt dışına satarken uzerine belli bir kdv ekleyemeiyeceğime gore bunun telefisi nasıl olacak. yani cok basit düzeyde anlatırsanız sevinirim ? yani devlet bunu bana geri oduyormu odemiyormu ogrenme istediğim konu bu ?
Standart RE: ihracata KDV  ve diğer masraflar ne oluyor?
Aşağıdaki ilgili mevzuatı inceleyiniz.
23 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 19168
Resmi Gazete Tarihi 18/07/1986

C – MAL VE HİZMET İHRACATI:
3297 Sayılı Kanunun 3. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun "Mal ve hizmet ihracatı" başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasına (c) bendi eklenmiş ve maddenin 2. fıkrası bu değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
3297 Sayılı Kanunla yukarıda sözü edilen 11/1 maddesine eklenen (c) bendi hükmü gereğince; imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmiyecektir. İmalatçılar tarafından bu şekilde yapılan teslimlerde malın cinsi, niteliği ve miktarı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak, ihracatçıların imalatçılar dışındaki kişilerden ihraç edilmek kaydıyla dahi olsa, satın aldıkları mallara ait katma değer vergileri için bu şekilde işlem yapılması mümkün değildir.
İmalatçılar tarafından bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda, hesaplanan katma değer vergisi, mal bedelinden ayrı olarak gösterilecektir. Ancak faturaya "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir" ibaresi yazılacaktır.
Bu maddenin uygulanmasında imalatçı deyimi; bir maddenin şeklini, niteliğini veya terkibini; makina, alet veya el emeği yardımı ile kısmen veya tamamen değiştirilmesini sağlayanlan ifade eder. Satın aldıkları malları işledikten sonra ihraç edenler, imalatçı-ihracatçı sayıldıklarından, bu malları vergi ödenmeksizin satın almalan mümkün değildir.
İhraç edecekleri malları katma değer vergisi ödenmeksizin teslim alan ihracatçılar, ilgili dönem beyannamesine şekli (Ek: 1) de belirtilen formu ekleyeceklerdir. İhracatçıların bu şekilde satın aldıkları mallar için hesaplanan katma değer vergisini indirim veya iade hakları bulunmamaktadır. Daha açık bir deyimle ihracatçıların ödemedikleri bu vergileri ilgili beyannameye intikal ettirmeleri söz konusu değildir.
İmalatçılar tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle tahsil edilmeyen bu vergi ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen "hesaplanan katma değer vergisi" içinde yer alacaktır. İmalatçılar bu kapsamdaki teslimleri için aylık katma değer vergisi beyanameleri dışında ayrıca bir beyanname vermeyeceklerdir. İmalatçılar bu işlemlerini ithal ettikleri aylık beyannamelerine şekli (Ek: 2) de gösterilen belgeyi ekleyeceklerdir.
İlgili vergi daireleri, mükellefler tarafından verilen bu beyannameler üzerine gerekli tarhiyat işlemlerini yapacaklardır. Bu tarifi işlemleri sonucunda, mükellefin ödemesi gereken verginin çıkması halinde, bu miktardan ihracatçıya teslim edilen mallara isabet eden kısmı tecil olunacaktır. Tecil edilen bu tutarlar için başlangıçta 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 48. madde hükmü uygulanmayacağı tabiidir.
Bu şekilde teslim edilen malların, teslim tarihini takibeden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. Mesela bir imalatçı tarafından ihracatçıya 5 temmuz 1986 tarihinde teslim edilen bir parti malın 31 Ekim 1986 günü mesai bitimine kadar ihraç edilmesi halinde daha önce tecil edilen vergi terkin edilecektir.
Öteyandan, ihracatın gerçekleşmiş sayılması ile ilgili şartlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Evvelce olduğu gibi gümrük çıkış beyannamesinde yer alan malın gümrük hattından çıktığı tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilecektir.
1. Tecil edilecek katma değer vergisi miktarı:
İhracatçılara mal teslim eden mükellefler için tecil edilecek vergi miktarı, mükellefin bu şekildeki teslimleri için hesaplanan vergi miktarından fazla olamaz. Ancak mükellefın ödemesi gereken vergi miktarı, tecil edilebilir vergi miktarından daha az ise bu miktar esas alınır.
Örnek 1 İmalatçı fırma (A)'nın imal ettiği ayakkabılardan Temmuz 1986 vergilendirme döneminde bir kamu kuruluşuna 2.000.000 liralık, ihracatçı bir firmaya da ihraç kaydıyla 3.000.000 lira tutarında mal teslim ettiğini ve bu döneme ait toplam katma değer vergisi indiriminin 300.000 lira olduğunu varsayalım.
Bu durumda imalatçının ilgili dönem beyannamesi ile tecil işlemlerine ilişkin hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Hesaplanan katma değer vergisi
(2.000.000.TL. + 3.000.000.TL) x % 10 500.000.-
Vergi İndirimi - 300.000.-
Ödenmesi gereken katma değer vergisi 200.000.-
Tecil edilebilir katma değer vergisi - 300.000.-
Ödenecek katma değer vergisi 100.000.-
Tecil edilecek katma değer vergisi 200.000.-
Örnek 2- İmalatçı (A) Fırması Ekim 1986 ayında toptancılara 7.000.000 liralık,
ihracatçı şirkete ise 1.000.000 liralık gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında alış ve giderler dolayısıyla yüklendiği vergiler toplamı 600.000 liradır. İmalatçının önceki dönemlerden devreden indirilebilir vergisi yoktur.
Bu mükellefin Ekim ayına ilişkin Katma Değer Vergisi beyanamesi ile tecil işlemlerine ilişkin hesaplamalar aşağıdadır.
Hesaplanan katma değer vergisi
(7.000.000.TL. + 1.000.000.TL) x % 10 800.000.-
Toplam Vergi indirimi - 600.000.-
Ödenmesi gereken katma değer vergisi 200.000.-
Tecil edilebilir katma değer vergisi - 100.000.-
Ödenecek katma değer vergisi 100.000.-
Tecil edilecek katma değer vergisi 100.000.-
Bu mükellef Ekim 1986 ayına ait olmak üzere vergi dairesine 100.000 lira katma değer vergisi ödeyecek, 100.000 liralık vergi ise ihracatın tamamlanmasından sonra terkin edilmek üzere tecil edilecektir.
Örnek 3- İmalatçı (B) fırması Şubat 1987 ayında müteahhit (C)'ye 2.000.000 liralık, ihracatçı firmaya ise 3.000.000 liralık mobilya teslim etmiştir. İmalatçının bir önceki dönemden devreden indirilebilir katma değer vergisi 150.000 lira, Şubat 1987 ayındaki alış ve giderleri nedeniyle yüklendiği katma değer vergisi ise 450.000 liradır.
İmalatçı mükellefin, Şubat 1987 ayı beyannamesinin düzenlenmesi ve vergi dairesince yapılacak işlemlere ilişkin hesaplamalar aşağıdadır.
Hesaplanan katma değer vergisi
(2.000.000.TL. + 3.000.000.TL) x % 10 500.000.-
Vergi İndirimi (450.000.-TL. + 150.000: TL.) - 600.000.-
Sonraki dönemlere devrolan katma değer vergisi 100.000.-
Tecil edilebilir katma değer vergisi - 300.000.-
İade edilecek katma değer vergisi 300.000.-
Tecil edilecek katma değer vergisi —
Yukarıdaki örneklerde imalatçıların beyanname düzenlemeleri ve bu beyannameler üzerinde vergi dairelerince yapılacak işlemler açıklanmıştır. Müteakip vergilendirme dönemlerinde beyannamelerin düzenlenmesi ve bu beyannameler üzerine verginin tarh ve tahakkuk ettirilmesinde imalatçı ve vergi dairesince daha önce yapılan işlemler göz önünde tutulmayarak genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
2. İade Edilecek Katma Değer Vergisi:
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken katma değer vergisi ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan fazla olamaz.
Diğer taraftan bendin son paragrafı, iade edilecek katma değer vergisi miktarının mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgilerin mukayese edilmek suretiyle hesaplanacağını amirdir.
Bu hükümlere göre, mükellefe iade edilecek katma değer vergisi miktarı mükellefın ilgili dönem beyannamesine göre ihraç kaydıyla yapılan satışları için tahsil edilmeyen miktardan ödenmesi gereken katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan müspet farkdır. Bu konu Örnek 1'de açılanmıştır.
3. Terkin ve İade İşlemlerinin Yapılması:
İhracatın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi halinde, imalatçılar ihracatçıya ait Gümrük Çıkış Beyannamesinin aslı veya noterden tasdikli örneği ile bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat edeceklerdir. hgili vergi daireleri ise bu başvuru üzerine tescil edilen vergileri terkin edeceklerdir. Terkin işleminden sonra imalatçının alacaklı olması halinde, bu miktar Bakanlığımızca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir.
4. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali:
ihracatın gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammının % 50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilemememesi halinde tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil olunur.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ihracata KDV  ve diğer masraflar ne oluyor?


anladığım kadarı ile imaltcı olmadığın zaman kdv iadesi alamıyorsun ? değilmi
şimdi ben bazı koy urunlerini toplayım hdunyanın her hangi bir yerindeki bir firmaya gonderecem burda zarten gider pusulası veya kadv ile malı alacagım değilmi? sonra almanyada bir yere atura kesecem burada faturaya kdv ekleyecekmiyim ?
yoksa kdv siz olarakmı hazırlayacam faturayı. Genel manada yazdığınız uazıyı daha doğrusu resmi gaceteyi okudum fakat cokta birşey anlamadım.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143