Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart İhracatta Çift Fatura Düzenlenmesi Hk.Merhaba Arkadaşlar,

Konu başlığında da belirttiğim üzere ihracat işlemlerinde fatura düzenlenmesi konusunu sizlerle istişare ederek hem uygulama hemde teknik yönden konuyu ele alarak bilgi paylaşımında bulunulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.

Mevcut uygulamaya baktğımızda küçük-büyük ayrımı olmaksızın birçok firma Türkçe ( Maliye Bakanlığı Onaylı) ve İngilizce (farklı bir dil de olabilr) olarak aynı bilgileri ihtiva eden 2 fatura düzenleyor , az bir kısmı ise sadece Maliye Bakanlığı Onaylı faturayı düzenliyor ve aşağıda saydığım şekillerde işlem ifa edilmesi yoluna gidiliyor.

1. Yöntem
-Mükellef Asıl Türkçe faturayı beyanname ekinde gümrüğe veriyor.
-İngilizce faturayı da alıcı firmaya gönderiyor.

2. Yöntem
-Mükellef Asıl Türkçe faturayı kendi (sarı) beyanname nüshasına ekliyor. (gümrüğe ftk. yada sureti bırakıyor)
-İngilizce faturayı da alıcı firmaya gönderiyor.

3. Yöntem
-Mükellef sadece Maliye bakanlığı onaylı tek fatura düzenlemiştir.Gümrüğe bu faturanın ftk. yada suretini bırakıyor.
-Asıl Maliye bakanlığı onaylı faturayı da alıcıya gönderiyor.

Bu noktada karşımıza çıkan bu tip farklı yaklaşımlar kamu kurumları karşısında mükelleflerin sıkıntılar yaşamasına neden olmakla birlikte uygulamada birliğin sağlanmasına da gölge düşürmektedir.
Lütfen izlemiş olduğunuz yol ve Gümrük Mevzuatı, Vergi Usul Kanunu, Maliye Politikası açısından izlenmesi gereken yol şeklinde bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Saygılarımla
A.Kadir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: İhracatta Çift Fatura Düzenlenmesi Hk.

Aşağıdaki Genelgeyi incelemenizi rica ederim.


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
4/5/2009
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01
Konu: İhracatta Fatura Kullanımı

GENELGE
(2009/25)

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan,Özellikle ihracatçı firma ile gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük idarelerinin farklı şehirya da bölgelerde bulunması durumunda mevzuat gereğince orijinal ihracat faturalarının ihracat gümrük beyannamesine eklenmesi şartının ihracat işlemlerini geciktirdiği, bu bağlamda faks fatura kullanımının ihracat işlemlerine sürat kazandıracağı;İhracat eşyasına ait orijinal faturanın alıcı ülkenin kendi dilinde veya başka bir yabancı dilde düzenlendiği durumlarda gümrük idarelerince ihracata ilişkin gümrük beyannamelerine eklenenfaturaların Türkçe olarak düzenlenmesinin talep edildiği, bu durum karşısında alıcı talebinin karşılanmasını teminen Türkçe dışında bir dilde düzenlenmiş başka bir faturanın ihracatçı tarafından ithalatçı ülkedeki alıcıya iletildiği;

İhracat gümrük işlemlerinde gümrük beyannamesine eklenmesi gereken orijinal faturanın kimi durumlarda ithalatçı ülkedeki alıcıya, ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına veya ithalatçı ülkenin gümrük idaresine ibrazının istenebildiği, benzer şekilde ihracata aracılık eden bankalar tarafından akreditif işlemlerinde kullanılmak üzere talep edilebildiği, böyle durumlarda ihracat gümrük işlemlerinin fatura nüshalarından birinin gümrük beyannamesine eklenmek suretiyle gerçekleştirilmek istenildiği; anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Beyannameye eklenecek belgeler” başlıklı 119.
maddesine göre, gümrük beyannamesi ile birlikte eşyanın faturasının ibrazı zorunludur.
Bu itibarla, ihracat gümrük işlemlerinde asıl faturanın ibrazı esastır. Bununla birlikte, bilgisayar sistemi olmayan gümrük idarelerinde asıl faturanın ihracat sırasında ibraz edilememesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 120. maddesi gereğince faturada bulunması zorunlu olan bilgileri taşıyan faks faturalar ile ihracat gümrük işlemleri tamamlanacak, ancak fatura aslı ibraz edilene kadar beyannameler kapatılmayacaktır.

Bilgisayarlı gümrük idarelerinde ise ihracat beyannamesine onay işlemi yapılacak, beyannamenin muayene memuru tarafından blokesi kaldırılmayarak eşyanın
çıkışına müsaade edilecektir. Diğer taraftan, ihracat beyannamesinin özet beyan ile
ilişkilendirmesinde özet beyanda ihracatla ilgili beyan tipi “DİĞER” olarak seçilecektir.

Yükümlü tarafından fatura aslı ibraz edildiğinde beyannamenin üzerindeki bloke kaldırılarak Detaylı Beyan modülündeki TCGB Kapatmalar’dan ihracat beyannamesi kapatılacaktır.
Asıl faturanın ihracat sırasında ibraz edilmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 120 inci
maddesi gereğince faturada bulunması zorunlu olan bilgileri taşıyan faks faturalar ile ihracat
gümrük işlemleri tamamlanacak, ancak fatura aslı ibraz edilene kadar beyannameler
kapatılmayacaktır. Ayrıca ihracatçı firma ile ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük
idaresinin aynı şehirde ya da bölgede bulunması veya bulunmaması şartı aranmayacaktır.

Ayrıca, beyannamenin tescil tarihinden itibaren, Gümrük Yönetmeliği’nin “Süre” başlıklı 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre hesaplanacak 15 günlük süre içinde asıl faturayı ilgili gümrük idaresine ibraz etmeyenler hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu”nun 241/1. maddesi tatbik edilecek ve asıl fatura ibraz edilene kadar bu Genelge ile getirilen kolaylıklardan yararlandırılmayacaklardır.

Öte taraftan, Maliye Bakanlığından alınan 09/10/2006 tarih ve 77936 sayılı yazıda da ifade edildiği üzere; Vergi Usul Kanunu’nun 229 uncu maddesi: "Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan
tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır," hükmünü amirdir. Mezkur Kanun’un 215 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde: "Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır.
Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir.

Şu kadar ki, yurtdışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz düzenlenebilir. Şu kadar ki, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz," hükmü bulunmaktadır Buna göre, ihraç eşyasına ait faturanın, gümrük beyannamesinin "Döviz ve Toplam Fatura Bedeli" başlıklı 22 numaralı sütununda kayıtlı olan yabancı para birimi cinsinden düzenlenen faturalarda, faturada yer alanbilgilerin Türkçe açıklamasının yazılması kaydıyla Türk parası karşılığının gösterilmesi zorunlu değildir.

Dolayısıyla, anılan Kanun’un 215 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi amir hükmü karşısında aynı Kanun’un 353 üncü maddesinin birinci bendinde yer alan özel usulsüzlük cezası uygulanması da söz konusu olmayacaktır. Buna göre, ihraç eşyasına ilişkin olarak yurt dışındaki müşteri adına yabancı dilde fatura düzenlenmesi yukarıdaki açıklamalar ışığında mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, yabancı dilde düzenlenen faturanın gümrük idarelerince, ihtiyaç hasıl olması durumunda Türkçe tercümeleri istenebilecek ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine eklenecektir

Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 03.04.2007 tarihli, 29944 sayılı yazısında, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun faturaya ilişkin 229, 230 ve 231 inci maddeleri hükümleri gereğince faturada bulunması gereken asgari bilgilerin neler olduğunun belli olduğu, Kanunda belirtilen hususlara yer verilmek kaydıyla faturanın en az bir asıl bir örnek olarak düzenlenmesi, her birine kaçıncı örnek olduğunun yazılması şartıyla da birden fazla örnek düzenlenmesinin mümkün olduğu, buna göre ihracat gümrük beyannamesine orijinal faturanın eklenemediği hallerde, fatura nüshalarından birinin eklenmesinin vergi kanunları açısından herhangi bir sakıncası bulunmadığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ihracat gümrük işlemlerinde orijinal faturanın gümrük beyannamesine eklenemediği hallerde okunaklı birinci nüshasının gümrük beyannamesine
eklenerek gümrük işlemlerinin yapılmasına izin verilmesi gerekmektedir.
2006/25 ve 2006/26 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a.
Genel Müdür V.
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com
Standart RE: İhracatta Çift Fatura Düzenlenmesi Hk.

tşk...

Bu genelge çerçevesinde orjinal faturanın gümrüğe ibraz edilmesi durumunda yurt dışı için aynı bilgileri içeren firmanın antetli kağıdına döktüreceği ikinci faturanın düzenlenmesinin önünde yasal olarak bir engel olmadığı sonucuna da ulaşılabileceği kanısındayım.Lütfen sizde yorumunuzu belrtirseniz sevinirim.

Iyi Çalismalar
A.Kadir
Standart RE: İhracatta Çift Fatura Düzenlenmesi Hk.Alıntı:
kadirk´isimli üyeden Alıntı
tşk...

Bu genelge çerçevesinde orjinal faturanın gümrüğe ibraz edilmesi durumunda yurt dışı için aynı bilgileri içeren firmanın antetli kağıdına döktüreceği ikinci faturanın düzenlenmesinin önünde yasal olarak bir engel olmadığı sonucuna da ulaşılabileceği kanısındayım.Lütfen sizde yorumunuzu belrtirseniz sevinirim.

Iyi Çalismalar
A.Kadir

Sn, kadirk

Şöyle yapılabilir;

1) Türkçe faturanızı kesmeden bir fotokopi çekersiniz. Çekmiş olduğunuz bu fotokopi üzerine orjinal ingilizce yazıyla yazarak, ıslak kaeşe,imza yaparak alıcıya gönderebilirsiniz.

2) Excell formatında hazırlayacağınız ingilizce faturayı, türkçe faturanız ile aynı tarih ve sayıyı vermek suretiyle, Antetli Kağıdınıza basarak, ıslak kaşe,imza yapmak suretiyle alıcıya gönderebilirsiniz.

Saygılarımla,

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com
Standart Cevap: İhracatta Çift Fatura Düzenlenmesi Hk.

Merhaba;

yukaridaki konu cozume kavustugu icin buraya yaziyorum, acaba gumruk icin hazirladigimiz turkce fatura gemiye yukledigimiz malin konsimentosu kadar mi olmali? yani ornegin 2 konsimentoyla gonderecegim 4 konteyner icin 2 farkli fatura mi hazirlamaliyim? Iki konsimento icin tek fatura duzenledigimde ABD ithal gumrugunde alici gonderdigim urunu sorunsuz cekebilir mi?

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143