Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart kuru fasulye ithalatımerhaba arkadaşlar
ben çin yada mısır dan kurufasulye ithalatı yapmak istiyorum.
gtip:071333900012
bu üenle ilgili gümrük vergileri nedir? ithal edilen ülke menşeine göre degişiyormu?
bir diger vsorum gerekli olan belgeler nelerdir?
ilgilerinizi bekliyorum

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: kuru fasulye ithalatı

Seçili Ülke: Çin Halk Cumhuriyeti

KDV: % 1
Gümrük Vergisi : % 19,3

Bu maddeler Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler Listesi kapsamındadır. Bu ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı taşra teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/2-Ek 1)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bu ürünlerin standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunmaktadır. Zorunlu standart ve kalite kontrolleri Müsteşarlığın Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır. Denetlenmiş mal için ihracatçısına veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, malın ilgili tüzük veya standardına uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi (Ek 3) verilir. Kontrol Belgesi ile mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmî işaretler belgelere yazılır.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinde Kontrol Belgesi aranmayıp Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi aranacak durumlar bildirilmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bu ürünlerin ithalatında, ithalatçı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Kontrol Belgesi aranmayacak durumlar için 2008/5 sayılı Tebliğe bakınız. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6A)

Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Madde 2/3b)

Bu ürünün kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler ve ithalat aşamasında kontrol işlemleri için bakınız.

18.09.2003 tarihli 23799 sayılı tasarruflu yazıda; Bu ürünlerin sadece "İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ" ekinde yer alan Gümrük Müdürlüklerinden ithalat/ihracat işlemi yapılacağı bildirilmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bu madde, Gümrük İdarelerince dahilde işleme izni verilmeyecek eşya listesi kapsamındadır. (Madde 14)

Bu maddenin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmez. Bu çerçevedeki talepler, dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bu madde ithalatı (yalnız Tebliğde gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetime tabidir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) gereğince; Gözetime tabi eşyanın tercihsiz menşei Gümrük Yönetmeliğinin 6 no lu ekinde yer alan örneğe uygun "Menşe Şahadetnamesi" ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, beyannamenin tescili veya kabulü sırasında gümrük idaresince aranır.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatı 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 4. maddesi uyarınca tayin ve ilan edilen ihraç kapılarından yapılır. (Zirai Karantina Yönetmeliği - Ek 10)


----------------------------------------------------------------------------------------

Çin Halk Cumhuriyetinden ithal edilen bu ürünlerin birim fiyatlarının gerçek kıymetinin altında gösterilmesinin önlenmesini teminen, düşük kıymet beyanlarına karşı azami seviyede dikkatli olunması gerekmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bu madde kontrole tabi kabotaj eşya listesi kapsamındadır.
Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.11.2003 t. 25282 s. R.G.)
İlgili olarak bakınız:

10.11.2003 tarihli 07759 sayılı tasarruflu yazısı
26.10.2004 tarihli 09541 sayılı tasarruflu yazısı

Gümrük Müsteşarlığından:

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Tebliğ; kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak, Türkiye Gümrük Bölgesindeki Türk limanları ve iskeleleri arasında gerçek veya tüzel kişilere ait düzenli sefer yapan veya yapmayan tüm deniz taşıtlarıyla yapılan yükleme, taşıma ve boşaltmalarda; gümrük gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Hukuki Dayanak

Madde 2 - Bu Tebliğ; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi, 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kontrole Tabi Kabotaj Eşyası

Madde 3 - Yükleme, taşıma ve boşaltmalarda kontrol ve denetlemeye tabi tutulan eşya ve maddelere ilişkin liste Ek-1’de gösterilmiştir.

Gümrük Müsteşarlığı günün koşullarına göre söz konusu listede yer verilen eşya ve maddelerde gerekli görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Belge İbrazı Zorunluluğu

Madde 4 - 1 inci maddede belirtilen deniz taşıtlarının yükleme, taşıma ve boşaltma esnasında kayıtlı bulundukları liman idarelerince veya diğer mercilerce verilmiş yola elverişlilik belgesi ile hacim kapasitelerini ve taşıdıkları yükü gösterir bir belgeye sahip olmaları ve her kontrolde ilgili birimlere ibraz etmeleri zorunludur.

Gümrük Muhafaza İdaresinin Bulunduğu Liman ve İskelelerden Yapılacak Yüklemeler

Kabotaj beyannamelerinden alınan damga vergisi ile ilgili olarak bakınız: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 26.10.2004 tarihli 09541 sayılı tasarruflu yazısı (İnfosoft Bilgi Sistemleri)

Madde 5 - Gümrük Muhafaza İdaresi bulunan bir liman veya iskeleden Gümrük Muhafaza İdaresi bulunan diğer bir liman veya iskeleye 3 üncü maddede yazılı eşyanın, taşınmak üzere 1 inci maddede belirtilen deniz taşıtlarına yükletilmesi Ek-2’de örneği yer alan Kabotaj Beyannamesine tabidir.

Kabotaj Beyannameleri Gümrük Müsteşarlığınca 150 şer yapraklı ciltler halinde bastırılır. Her üç yaprağa aynı numara konulmak suretiyle beyanname numaraları sıralanır. Beyannameler, alınan teyitlere göre ilgili bölümü doldurulduktan sonra kapatılır.

Beyannameler, Gümrük Muhafaza İdarelerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere, bulunmadığı yerlerde ise Liman Başkanlıklarına zimmetle verilir.

Beyannamelerde;

a) Gümrük Muhafaza İdaresinin ya da Liman Başkanlığının adı, yükleme ve boşaltma limanları, geminin adı, gros tonilatosu, bağlama limanı, kaptan veya acentanın adı, soyadı, yükleyicinin adı ve soyadı,

b) Yüklenen kapların adedi, nev’i, markası, numarası, gayri safi kilosu,

c) Eşyanın cinsi ve miktarı,

d) Gönderenin ve gönderilenin adı ve soyadı ve gerekli diğer bilgiler,

bulunur.

Gemi kaptanı tarafından düzenlenerek imza olunan 3 nüsha Kabotaj Beyannamesiyle yük, o yer Gümrük Muhafaza İdaresine beyan edilir.

Beyannameler, gönderen ve gönderilenler ile eşyanın gideceği liman ve gemilere göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, bir gemi ile aynı iskeleye gidecek eşya için de gönderen ve gönderilenleri, başka başka kimseler olmasına bakılmaksızın bir beyanname düzenlenebilir.

Gemilerin taşıyacağı yükün çeşitli olması ve gönderen ile gönderilenin fazla bulunması nedenleriyle beyannamelerin özel yerleri kâfi gelmediği takdirde, birden fazla beyanname de kullanılabilir.

Beyannameleri vermekle yükümlü olanların, bunların altına beyannamede yazılı eşyayı boşaltma limanı olarak gösterilen yere aynen götüreceğini ve ibraz ettiği beyannamede yazılı olanlardan başka sefer haricî yükü olmadığını beyan ederek imza etmeleri zorunludur.

Kabotaj beyannamelerinin her 3 nüshası da yüklemeyi denetleyecek Gümrük Muhafaza Memuru huzurunda gemi kaptanı tarafından tanzim edilerek imzalanır. Bu şekilde düzenlenen 3 nüsha Kabotaj Beyannamesinin ilgili bölümü beyanı alan memur tarafından da okunaklı bir şekilde doldurularak imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir. Beyannamelerde silinti, kazıntı yapılamaz.

Yük, kabotaj beyannamesine göre kap ve içeriği kontrol edilerek, gözetim altında yüklenir.

Yük arasında bulunan ve 3 üncü maddede belirtilen listede kayıtlı eşya ve maddeler-den beyan edilmemiş olanlar ile beyana nazaran fazla çıkan miktar, beyannameye ek bir beyanla ilave edilmedikçe ya da yeni bir kabotaj beyannamesi düzenlenmedikçe söz konusu eşyanın yüklenmesine izin verilmez.

Gerek görüldüğü durumlarda Gümrük Muhafaza İdaresince ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden muayene memuru ve/veya kolcu görevlendirilmesi talep edilerek eşyanın kapsamlı muayene ve tespiti yapılır, sonuç tutanağa bağlanır. Bu durumda yüklemede hazır bulunan bu memurlar tarafından da kabotaj beyannamesinin ilgili bölümü doldurularak imzalanır ve mühürlenir.

Yüklemenin bir günde bitirilmemesi halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek gemi ambarları mühür altına alınır ve gemi kaptanının mesuliyetine verilir.

Ertesi gün mühür koparılmak ve tutanak düzenlenmek suretiyle yüklemeye devam edilir.

Yükün yüklenmesinin ardından gemi ambarları gerek görülmesi halinde kurşun mühürle mühürlenir ve nerelere kaç mühür vurulduğu da kabotaj beyannamelerinin her 3 nüshasına da kaydedilir.

Geminin ambarları dışında yüklenen eşya ile ambarı bulunmayan gemilere yüklenecek yükler için branda veya çadır bezi örtülmesi talebi veya eşyaya mühür vurulması gibi önlemler, Gümrük Muhafaza İdaresince kabul edilebilir.

Bütün bu işlemlerin ardından 3 nüsha kabotaj beyannamesinden birinci nüshası yüklemeyi denetleyen Gümrük Muhafaza Memuru tarafından alınarak Gümrük Muhafaza İdaresine teslim edilir, ikinci ve üçüncü nüshalar gemi kaptanına verilir.

Orman mahsullerinde olduğu gibi, başka idarelerden nakliye vesikası veya tezkeresi alınması gereken hallerde, denetlemeyi yapan Gümrük Muhafaza Memurları bu belgeleri ilgililerinden ararlar.

Gümrük Muhafaza İdaresi Bulunan Başka Liman veya İskelelerden İlave Yük Alınması

Madde 6 - Geminin Gümrük Muhafaza İdaresi bulunan başka liman veya iskelelerden ilave yük alması gerektiğinde; o yer Gümrük Muhafaza İdaresince öncelikle kaptanda mevcut 2 nüsha kabotaj beyannamesi istenilerek beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır, varsa ambar mühürleri incelenir. Şüphe uyandıracak bir durum bulunmadığı takdirde, iki nüsha beyanname onaylanıp kapatılır. Mühür koparılıp iptal edilir ve daha önceki mevcut yükle birlikte, söz konusu yeni yük için yeni bir kabotaj beyannamesi tanzim olunarak 5 inci maddedeki esaslar dahilinde eşya gemiye yüklenir, ambarlar tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği yere sevk edilir. Kaptandan alınan iki nüsha beyannameden bir nüshası idarede kalır, onaylı diğer nüsha ise ilk hareket yeri Gümrük İdaresine faksla gönderilir.

Gümrük Muhafaza İdaresi Bulunan Liman veya İskelelere Yükün Boşaltılması

Madde 7 - Boşaltma limanlarında gemi kaptanı tarafından Gümrük Muhafaza İdaresine ibraz edilen 2 nüsha Kabotaj Beyannamesi esas alınarak yük boşaltılır.

Boşaltma sonucu yük, kabotaj beyannamesine uygun çıktığı takdirde her iki nüsha beyannamenin ilgili bölümü beyanı alan memur tarafından okunaklı bir şekilde doldurularak imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir.

Gerek görüldüğü durumlarda Gümrük Muhafaza İdaresince ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden muayene memuru ve/veya kolcu görevlendirilmesi talep edilerek eşyanın kapsamlı muayene ve tespiti yapılır, sonuç tutanağa bağlanır. Bu durumda yüklemede hazır bulunan bu memurlar tarafından da kabotaj beyannamesinin ilgili bölümü doldurularak imzalanır ve mühürlenir.

İşlemi tamamlanan beyannamenin bir nüshası boşaltma yerindeki Gümrük Muhafaza İdaresinde saklanır; diğer nüshası geldiği yerin Gümrük Muhafaza İdaresine faksla gönderilir.

Yükün Boşaltma Yerinin Değiştirilmesi

Madde 8 - a) Gemi kaptanı, kabotaj beyannamesinde gösterilen yükün tamamını varılacak liman veya iskeleye taşıma ve boşaltmadan vazgeçtiği takdirde; yük, varış limanı yolu üzerinde, Gümrük Muhafaza İdaresi bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir. Bu takdirde, varış yeri Gümrük Muhafaza İdaresince yapılacak işlemler boşaltma bölgesindeki bu İdarece yerine getirilir.

b) Gemi kaptanı, kabotaj beyannamesinde yazılı yükün bir kısmını varılacak bölge yolu üzerinde bulunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltmak istediği takdirde, bu istek o bölge Gümrük Muhafaza İdaresince kabul edilir.

Bu takdirde, boşaltılan yük kontrol ve muayene edilir ve kaptanda bulunan 2 nüsha kabotaj beyannamesine boşaltılan yükün cins, miktar ve türü yazılarak resmî mühür ve imza ile tasdik edildikten sonra kaptana iade edilir.

Arta kalan yük, esas varış bölgesine geldiğinde, bu açıklayıcı yazıya göre boşaltılır ve 5 inci maddede yazılı işlemler yerine getirilir.

c) Gemi kaptanının, kabotaj beyannamesinde gösterilen yükün tamamını veya bir kısmını varış bölgesi yolu dışında kalan liman veya iskelelere taşıma ve boşaltması gerektiğinde, varış yerinde Gümrük Muhafaza İdaresince yükün beyannamesine nazaran kontrolünün ardından, yeniden kabotaj beyannamesi düzenlenir.

Gümrük Muhafaza Teşkilatının Bulunmadığı Liman veya İskelelerden Yapılacak Yükleme, Boşaltma ve Taşımalar

Madde 9 - Gümrük Muhafaza Teşkilatı bulunmayan Liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve boşaltmalarda Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlıkları yetkili ve sorumludur.

a) Yükleme yerindeki Liman Başkanlığınca 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde tanzim edilen Kabotaj Beyannamesi, varış yerindeki Gümrük Muhafaza İdaresine, Gümrük Muhafaza İdaresinin bulunmaması durumunda ise varış yerindeki Liman Başkanlığına faksla gönderilir.

b) Yükün yalnızca Liman Başkanlığının bulunduğu bir liman veya iskeleye boşaltılması halinde; yükün boşaltmasından sonra, kabotaj beyannamesinin teyit nüshası yüklemeye nezaret eden Gümrük Muhafaza İdaresine ya da Liman Başkanlığına faksla gönderilir.

Teyit nüshasını alarak eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen Liman Başkanlıkları, sonucu en yakın Gümrük Muhafaza İdaresine bir yazı ile bildirirler.

Dahili Sefer Yaparken Yabancı Bir Ara Limana Uğrayan Gemiler

Madde 10 - Türk bayraklı gemiler, Türk limanları arasındaki seferleri esnasında ara yerdeki yabancı limanlara da uğrayacak iseler, bunların kaptan veya acentaları bu hususu hareketlerinden en az 3 saat önce, en son çıkış yapacakları Gümrük Muhafaza İdaresine bildirmek zorundadırlar.

Bu durumda, yabancı limana çıkılacak en son Gümrük Muhafaza İdaresince kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve mahaller kurşun mühür altına alınarak, çıkış kontrol işlemleri yapılır.

Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir ara limana uğrayarak gelen gemiler gelişlerinden 3 saat önce Gümrük Muhafaza İdarelerine bildirimde bulunurlar.

Harici Seferden Dönerken Ara Bir Türk Limanına Uğrayarak Kabotaj Eşyası Alan Gemiler

Madde 11 - Türk bayraklı gemilerin uluslararası seferleri esnasında, bir Türk limanından kabotaj eşyası almak istemeleri halinde bunların kaptan veya acentaları bu hususu, en az 3 saat önce ilgili Gümrük Muhafaza İdaresine bildirmek zorundadırlar. Bu durumda; Gümrük Muhafaza Memurlarınca kabotaj eşyası ile henüz serbest dolaşıma girmemiş eşyanın birbirinden ayrılması sağlanarak, gerektiğinde ambarları ayrı ayrı mühürlenir.

Gerektiğinde bu gemilerde Gümrük Muhafaza Memuru refakatçi olarak görevlendirilir.

Kabotaj eşyasının tecrit, depolama, yükleme, konteynerle taşınması ve boşaltılması

Madde 12 – Gümrük idarelerince, serbest dolaşımda olan ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın birbirine karışmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı gümrüklü sahalarda kabotaj eşyasının, tecridine, depolanmasına, yüklenmesine ve boşaltılmasına izin verilir.

Kabotaj eşyasının konteynerlerle taşınmak istenmesi halinde, bu tür eşyanın ancak serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla ülkeye giren dört bir tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerinde KABOTAJ yazılı, 50x25 cm ebatında, IMO etiketleri standartlarına uygun, beyaz renk üzerine siyah yazılı etiketlerle markalanmış konteynerlerle taşınmasına izin verilebilir. Ancak konteyner içeriği eşyalar bir çeki listesi ile kabotaj beyannamesine eklenir.

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerle Türk Limanlarından kabotaj eşyası bulunan konteynerlerin taşınmak istenmesi halinde, geminin sahip, kaptan veya acenteleri tarafından, serbest dolaşımda olan eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın bulunduğu konteynerlerin yükleme ve boşaltma sırasında birbirleri ile karışmaması amacıyla gemideki yerini gösterir istif planı gümrük idaresine sunulur.

Müsteşarlık, gerekli görülen durumlarda ilave önlemler alabilir.

Bilgisayarlı Sistemle İzleme

Madde 13 - Kabotaj beyannamelerinin bilgisayardan alınarak, gemi ve yüküne ilişkin takip işlemlerinin ve denetimlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi mümkündür.

İstisnalar

Madde 14 - a) Devlet kurum ve kuruluşları ile, askeri birlikler ve belediyelerin hangi tonajda olursa olsun sahibi bulundukları deniz taşıtlarıyla yapacakları her türlü eşya taşımaları,

b) Yolcuların beraberindeki eşyası,

c) Yolculuk ve sefer için zorunlu eşya,

d) Deniz taşıtları personelinin meslek ve sanatları gereği beraberlerinde bulunması olağan karşılanabilecek eşya ve malzemeler,

e) Gemilere ait kumanya ve yiyecekler,

f) Göç suretiyle vâki olacak ev eşyası taşımaları,

g) Denizde istihsal edilen su ürünlerinin, elde edildikleri yerlerden her tonajdaki balıkçı gemileriyle Türk liman ve iskelelerine boşaltmak amacıyla taşınmaları,

h) Bir liman çevresi dahilinde yapılacak her türlü taşımalar,

Bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında, sınırları tüzük ve yönetmelikle veya mahallî Liman Başkanlıklarınca tespit ve ilân edilen limanlarda, bu sınırlar içinde kalan deniz alanları liman çevresi sayılır.

Cezalar

Madde 15 - 3 üncü maddede sayılan eşyaların yükleme, taşıma ve boşaltmaları sırasında, beyannamede kayıtlı bulunmayan veya beyana aykırı yük tespit edilmesi halinde, bu durum tespiti yapan memurlar tarafından bir tutanakla tevsik edilir ve aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) İdarece yapılacak araştırmada, bu yükün serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokulduğunun ya da sokulmaya teşebbüs edildiğinin saptanması halinde söz konusu eşya, gemi ve ilgililer hakkında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır.

b) (a) fıkrasındaki eşyanın serbest dolaşımda olduğunun belgelenebilmesi ya da beyanname kapsamı eşyada eksiklik/fazlalık çıkması veya geminin seyir halinde iken denetlemek amacıyla yol kesmesi istenildiği halde yol kesmemesi durumlarında, bu tür gemilerin sahip, kaptan ya da acentaları hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere konu ilgili Gümrük İdaresine intikal ettirilir.

c) Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanunu uyarınca işlem yapılmak üzere konu mahalli Mülki İdare Amirine intikal ettirilir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 16 - Bu Tebliğle 1 Ekim 1983 tarih ve 18178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 sayılı Tebliğ ile bu Tebliğe göre çıkarılan Ek Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 17 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yürürlük

Madde 18 - Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

EKLER

EK 1 - KABOTAJ BEYANNAMESİNE TABİ EŞYA LİSTESİ

EK 2 - KABOTAJ BEYANNAMESİ


--------------------------------------------------------------------------------

EK-1

KABOTAJ BEYANNAMESİNE TABİ EŞYA LİSTESİ


a) Bitkisel ürünler ve mamülleri
b) Alkollü içkiler ve içinde alkol bulunan her türlü mamuller ile tütün ve tütün mamülleri
c) Akaryakıt ve türevleri
d) İhracı yasak mallar.

--------------------------------------------------------------------------------

EK-2

T.C.

GÜMRÜKLERİ

KABOTAJ BEYANNAMESİ


SERİ: Beyanname Sıra No:


DÜZENLEYEN İDARE:
GEMİNİN ADI: BEYAN TARİHİ VE SAATİ:
BAĞLAMA LİMANI: YÜKLEME LİMANI:
GROS TONİLATOSU: BOŞALTMA LİMANI:
KAPTANIN ADI/SOYADI: YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ:
YÜKLEYİCİNİN ADI/SOYADI: MÜHÜR ADEDİ:
ACENTASI:KAPLARIN
EŞYANIN CİNSİ GÖNDERİCİ ALICI
ADEDİ MARKASI NO'SU AĞIRLIĞI

Yukarıda yazılı eşyayı boşaltma limanı olarak gösterdiğim mahalle aynen götürmeyi ve ibraz ettiğim beyannameler ve sefer evrakım harici yüküm olmadığını beyan ederim .../.../200...


BEYANDA BULUNAN
GEMİ KAPTANI

İMZA VE PUL

BEYANI ALAN MEMUR YÜKLEME YADA BOŞALTMADA HAZIR BULUNAN MEMUR
ADI/SOYADI: ADI/SOYADI:
ÜNVANI: ÜNVANI VE
SİCİL NO: SİCİL NO:
İMZA VE MÜHÜR: İMZA

Beyanname muhteviyatı eşyayı .............................. sebebiyle yüklemekten vazgeçtim


KAPTAN
ADI SOYADI:
İMZA:


1 NCİ ARA LİMANINDA BOŞALTMADA BULUNAN MEMUR 2 İNCİ ARA LİMANINDA BOŞALTMADA BULUNAN MEMUR SON BOŞALTMA LİMANINDA BOŞALTMADA BULUNAN MEMUR
ADI/SOYADI: ADI/SOYADI: ADI/SOYADI:
ÜNVANI ÜNVANI ÜNVANI
SİCİLİ: SİCİLİ: SİCİLİ:
İMZA VE MÜHÜR İMZA VE MÜHÜR İMZA VE MÜHÜR
YAPILAN İŞLEM: YAPILAN İŞLEM: YAPILAN İŞLEM: Yükün tamamı boşaltılmıştır. ..../..../200...TEYİT NÜSHASININ GELDİĞİ: Tarih: ---/---/200-- Sayı:

AÇIKLAMA: 1- Beyannameler eşya sahibi veya temsilcisi veya gemi kaptanı tarafından tanzim edilir.

2- Beyanname tanzim edilmeden gemiye eşya yüklenmez. Beyannamede silinti ve kazıntı yapılmaz.

3- Beyannameler tükenmez kalem veya daktilo ile doldurulur.

4- Beyannameler, iptali halinde 24 saat içinde ilgili birime iade edilir.

5- Beyannamesiz eşya yüklenmesi, taşınması veya beyannamede gösterilen limandan başka bir limana izinsiz eşya çıkarılması veya gemide beyannameye aykırı eşya bulunması durumlarında gemi, eşya ve ilgililer hakkında kanuni işlem ve takibat yapılır.

6- Beyanname sayfası yetmediği takdirde ek beyanname düzenlenebilir.

----------------------------------------------------------------------------------------

İthal edilmek istenen bitkiler ve bitkisel ürünler Zirai Karantina Yönetmeliği hükümlerine tabiidir. Bitki ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen Bitki Sağlık Sertifikası aranır. İthal edilen üretim materyali ihracatı yapan ülkede üretilmemişse beraberinde son ihracatçı ülkenin Re-export Bitki Sağlık Sertifikası da bulunması gerekir. İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için "Bitki İthal Permisi " alınması gereklidir. Bitki ve bitkisel ürünler sadece belirli giriş gümrüklerinden ithal edilebilir. (Gümrük Yönetmeliği M. 217)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143