Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart gümrük müşaviri raporu nedir?
arkadaşlar bazı nihai kullanım izin belgeli tarifelerde çıkan bu rapor nedir bigisi olan varmı? teşekkürler

5903 20 90 10 00 da çıkıyor mesela

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: gümrük müşaviri raporu nedir?


rapor geçmiyor bu tarifede tek sağlık bakanlığı genelgesi var
raporla ilgili detay verirmisiniz...
Standart RE: gümrük müşaviri raporu nedir?


tarifeyi gümrüge gonderince

0720 kodu ıle nihai kullanım izin belgesi ve
0786 kodu ile gümrük müşaviri raporu

cevaplarda gelenler bunlar

fakat muafiyetlere nkıst kodunu girince ikiside çıkmıyor.
Standart RE: gümrük müşaviri raporu nedir?
bu konuda commer size net bilgi verir kanısındayım.mail atın ..beni aştı

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: gümrük müşaviri raporu nedir?


Sayın cyrus,

Nihai Kullanım ile ilgili sorunuzun cevabına ilişkin mevzuat aşağıya çıkartılmıştır.T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.44.1417-1/
Konu :  

09.01.04 * 000615
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği gibi, “Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar” 31.12.2003 tarihli 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararın 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere Karar, 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kururu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan, kullanım amacı tayin edilen eşyanın indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilerek serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir.
Öte yandan, söz konusu  Kararın 7 nci maddesinde; gümrük idaresince, izin belgesinde kayıtlı olan eşya ve gümrük beyannamesinde kayıtlı olan eşyanın GTİP ile teknik ve ticari adı bakımından aynı eşya olduğunun tespit edilmesi halinde, eşyaya isabet eden vergiler ile nihai kullanımı veya kullanım amacı tayin edilerek gümrük vergisinin askıya alınması nedenleriyle indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki farkın, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin teminata ilişkin hükümlerine uygun olarak teminata bağlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
“Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar” uyarınca BİLGE sisteminde gerekli güncelleme yapılmış olup, BİLGE sistemindeki uygulamaya ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür:
a) İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede “ (1) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olması kaydıyla gümrük vergisi % 0 uygulanır” şeklinde dipnot bulunan GTİP’lerde yer alan eşyanın serbest dolaşıma girişinde “Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar” uyarınca sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilmesi için Kalem ekranında Muafiyetler alanına “NKUL” (Nihai Kullanım) kodunun girilmesi gerekmektedir.
b) İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede aynı GTİP farklı kayıt numaraları ve farklı madde isimleri altında birden çok kez listelenmiş olduğundan ve bu kayıtlardan sadece bir kısmının “Madde İsmi” alanında (a), yani “Bu GTİP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.” ibaresi yer aldığından, aynı GTİP’li fakat farklı kayıt numaraları altında yer alan eşyadan nihai kullanıma konu olmayanlar için Kalem ekranında Muafiyetler alanına “NKIST” (V s. Liste - Nihai Kullanım kapsamında olmayan eşya) kodunun girilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, yükümlü tarafından beyan edilen muafiyet kodları ile beyannameye ilişkin oluşan tahakkukun ilgili muayene memurunca kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idareleri ile yükümlülere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00-44.1417-0597-598
Konu :Nihai Kullanım
23.03.2006 / 07191
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi: 09.01.2004 tarihli, 615 sayılı yazımız.  

İlgide kayıtlı yazımızda, BİLGE sisteminde nihai kullanıma ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir. 2006 yılı İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, BİLGE sisteminde gerekli güncelleme yapılmış olup, BİLGE sistemindeki uygulamaya ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
2006 yılı İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşyadan II sayılı listede “(b) Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.” Şeklinde dipnot bulunan ve VI sayılı listedeki GTİP’lerde yer alan eşyanın serbest dolaşıma girişinde nihai kullanım hükümlerinin uygulanabilmesi için ilgide kayıtlı yazımızın (a) maddesinde belirtildiği gibi BİLGE Sistemi Kalem ekranında Muafiyetler alanına ‘NKUL’ (Nihai Kullanım) kodunun girilmesi mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca, I sayılı listede “(I) 17.04 ve 18.06 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %50 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.” Şeklinde dipnot bulunan GTİP’lerde yer alan eşyanın serbest dolaşıma girişinde nihai kullanım hükümlerinin uygulanabilmesi için BİLGE Sistemi Kalem ekranında Muafiyetler alanına “NKULI” (Nihai Kullanım-İndirimli Gümrük Vergisi) kodunun girilmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, yükümlü tarafından beyan edilen muafiyet kodları ile beyannameye ilişkin oluşan tahakkukun ilgili muayene memurunca kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idareleri ile yükümlülere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.Diğer taraftan,eşya Nihai Kullanıma konu edilecekse,05.05.2006 tarihli,26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri No:4 sayılı Nihai Kullanım Gümrük Genel Tebliği'nin 1 ve 2 nolu ekinde yer alan İzin Formları ile ilgili Gümrük Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Ayrıca Nihai Kullanıma konu eşyanın işlenerek mamül haline getirilmesine müteakip,aşağıda belirtilen Tebliğin 4 üncü maddesinin (e) fıkrasına istinaden Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından Tespit Raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 60)
Gümrük Müsteşarlığından: 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı R.G.
Yürürlük Tarihli: 19.07.2008

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri
MADDE 4 – e) Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespit edilmesi.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143