Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart RE: Amerika'dan Biber Gazı İthalatı????

GTİP No Pozisyon Metni Mevzuatla İlgili Açıklama
9304.00.00.00.00  Diğer silahlar (savunma amaçlı gaz spreyleri, yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi)

"        İthalat 2008-11 sayılı tebliğ gereğince; gümrük beyannamelerinin tescilinde, İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
     

   Dahilde İşleme Rejim 2006/12 Tebliğin 31/2-a/7 bendinde; İthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış eşya için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması, kaydıyla ithalatına izin verilir. Denilmektedir.
      

  İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince verilen belge VERİLDİĞİ YIL İÇİN geçerlidir. 01.02.2005 / 2373 yazıda; İçişleri Bakanlığınca belirlenen süreler (ek süreler dahil) içerisinde kullanılmaları kaydıyla, uygunluk yazılarına ek süre verilmesinin İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddeleri çerçevesinde uygun görüldüğü belirtilmektedir.
      

  28.09.2006 / 24909 yazıda; SİVİL KULLANIM amaçlı PATLAYICILARIN ithali sırasında da genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının aranması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edilmektedir."
9304.00.00.00.00  Sadece Harp, silah ve mühimmatı olanlar


"        Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik'in 23 üncü Maddesinde; Kontrole Tabi Listede belirtilen malzemeler, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından veya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir ve yurt içine sokulabilir. Hükmü yer almaktadır.
       

 PcGK Not: 21.02.2007 tarih ve 26441 sayılı R.G. ile Kontrole tabi eşya listesi yayımlanmış ancak GİTP lerine ilişkin herhangi bir resmi yayım yoktur. Her yıl yayımlanan İthalat Seri No 2 tebliğinde yer alan eşyalar dışında kalan GTİP tespitleri tarafımızca yapılmış olup, Kontrole tabi eşyaya ilişkin listenin ayrıca incelenmesi tavsiye olunur."
9304.00.00.00.00  Sadece ses ve gaz fişeği atabilen silahlar


"        12.02.2008 tarihinden itibaren 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun gereğince; ses ve gaz fişeği atabilen silahların 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan rengi ve şekli belirtilerek açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranır. (Md.2/(2))
       

 Bu Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır. (Md.2/(3))"
9304.00.00.00.00  Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar) "        Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Ateltler Hakkında Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde; Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir. Hükmü yer almakta olup, İçişleri Bakanlığınca Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir.
        


22.11.2004 / 31713 yazıda; İçişleri Bakanlığının 20.10.2004 gün ve 189060 sayılı yazılarından bahsedilerek; Ülkemize yurt dışından müsaadeli olarak getirilmesine izin verilen silahlar ile ilgili işlemler (yabancı devlet büyükleri beraberindeki koruma personeline ait silahlar gibi) Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Bakanlıkları tarafından yürütüldüğü, YOLCU BERABERİNDE getirilen silahların ülkemize giriş izni olmaması durumunda Gümrük Mevzuatı ile  doğrudan alakalı olduğu dikkate alınarak, bu silahların gümrüklü mal olarak değerlendirilmesi, gümrüğe tabi diğer mal, eşya v.b. malzemelere uygulanan gümrük işlemlerindeki prosedürlerin uygulanması gerektiği belirtilmektedir.
       


 30.05.2006 / 13552 yazıda ise Avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılarla ilgili olarak yapılacak işlemler açıklanmıştır."
9304.00.00.00.00  Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 pozisyonundakiler hariç)         2007/13 Sayılı Genelgede; transitinde özel düzenleme olan, kaçakçılık riski bulunan eşya ile ithali yasak eşyanın özelliği gereği idarece faturasının ibrazının gerekli olduğu öngörülen eşyanın, teminat aranmayan durumlarda dahi olsa transitinde eşya FATURASININ İBRAZI gerekmektedir. Denilmektedir.
9304.00  Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
       


 Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
93.04  BEYAZ RUSYA, ÇİN  | 19 No'lu Sektör; Muhtelif mamul eşya"        İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine göre Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır. Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Form A, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ibraz ederek Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
      


  05.01.2006 / 462 yazıda, Form A Menşe Belgelerinin arka yüzünde yer alan ‘GTS çerçevesinde Form A’yı kabul eden ülkeler’ başlıklı listeye TÜRKİYE’nin eklendiği ve eski Form A Menşe Belgelerinin 31 Mayıs 2006 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra sözkonusu listeye TÜRKİYE’nin eklenmemiş olduğu Form A belgelerinin kabul edilmeyeceği, belirtilmektedir.  30.05.3006 / 13599 yazıda ise eski Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeye devam edilmesi uygun bulunmuştur.
      


  31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir."
9304.00.00.00.00  TR.000000.08.0027, TR.08.0091, TR.01.0011     Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
9304.00.00.00.00  TVO.% 0  | KOS.% 0  | EAGÜ % 3,2  | ÖTDÜ %3,2  | GYÜ % 3,2  | D.Ü.% 3,2  | Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 pozisyonundakiler hariç) "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (2007/13006 sayılı BKK ile değişik). EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
        TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeleri, BatıŞeriya ve GazzeŞeridi, Bosna-Hersek, Fas, Hırvatistan, İsrail, Makedonya, Mısır, Suriye, Tunus,
        01.05.2008 tarihinden itibaren ARNAVUTLUK Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2008/13609 sayılı BKK)
        II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda (AKÇT ürünleri hariç) EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: Amerika'dan Biber Gazı İthalatı????Afedersiniz ama tüm bunları bilmeden araştırmadan netleştirmeden lojistik fizibilitesini yapmadan bir iş planı hazırlamadan nasıl bir distribütörlük anlaşması yaptınız inanın garip ve de riskli... Ayrıca distribütörlük anlasmasını mail yolu ile yapmak ne kadar gercekci bilmiyorum.Umarım hayırlı ve kazançlı bır iş olur sizin için ama cok dikkatli olmalısınız bu konuda...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Amerika'dan Biber Gazı İthalatı????

Konuyu şöyle açıklığa kavuşturayım , ticari faaliyetlerimi en ince ayrıntısına kadar açıklamam zaten bu konu ile ilgili bir husus olmaz abeste iştigal olur, benim sorunum o değil.Distribütörlük konusunda mail yoluyola interaktif sözleşme uygulamasında bulunduk bir form dahilinde ve bire bir güvenlik çerçevesi içindeki tabiikide tek siparişimde on binler ce dolar vermeyeceğim başlangıç olarak tester siparişimi yapacağım 500-1000$ civarı. kargo fiyatlarını vesaire zaten bilindik hususlar fiyatları az çok belli zaten şuan bahsettiğiniz araştırma aşamasındayım , benim malım gümrükten geçmiyormu ? o zaman tabiikide herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağım.

Büyük bir firma değilim zaten çapım belli , kendimi riske atacak kadar param yok , ürünler çok kaliteli ve satışı rahat olacak gibi gözüküyor , fiyat konusundada mütabakata vardık yani en fazla 500 $ dolandırılırım eğer karşımdakiler dolandırıcı çıkarsa.Diğer yandan iyi bir firmaya benziyor ki tahminim yanılmayacağım on binlerce dolar kazandırabilir bu iş bana ve firmamın o ufak çapını büyütür , yeni ve daha profesyonel bir vizyon çerçevesi içerisinde hareket ederim.

Ha şimdi şu konuya gelelim bu kadar şeyi anlattım , konuyla ilgisi yok.Bunun içinde ayrıntıya başta girmek istemedim.

Yukarıdaki gümrük mevzuatını okudum konu hakkında pek vakıf olamasamda sanırım belli başlı kurumlarda izin gerekiyor.


Yukarıdaki mevzuatı , bana açık bir şekilde anlayacağım biçimde anlatırmısınız acaba ?

Konu ile ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler , ithalat ve ihracat konusunda birbirimizi uyarmamız ve konu hakkında tartışmamız gerçekten bizim içinçok önemli tüm ticaret ile uğraşan forum üyeleriyle yardımlaşma çerçevesinde muhabbetmizi geliştirmeliyiz.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143