Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Cevap: Amerikadan Geciktirici ve Kondom ithalati


Merhaba eFe_x

Prezervatifler ,Tıbbi cihaz olarak sağlık bakanlığı ulusan bilgi bankasına kaydı yapılması lazım.
Standart Cevap: Amerikadan Geciktirici ve Kondom ithalati
Metehan bey İlgi ve cevabınız için teşekkürler fakat belki de ubb ve dts ile hiç işim olmadığındandır ki şu kısmı anlayamadım :
CE (TİBBİ CİHAZ)
[I] GTS HARİCİ(40) -ÇİN
[I] GTS HARİCİ -B.RUSYA / MYANMAR(40)
DTS için

Ürün CE işareti taşıması gerekiyor, ve test raporu isteniyor ve başvuru için tahminimce ilgili tebliği de şu :

CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Tebliğ No: (2004/9)

Madde 1- 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 17 nci maddesi ile 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Kararı’nın 2 nci maddesi uyarınca, ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına girdiği ilgili yetkili kuruluş tarafından tespit edilen ürünlerin, serbest dolaşımagiriş rejimine tabi tutulması halinde, tabi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.
Yönetmelikler kapsamına girdiği ilgili yetkili kuruluş tarafından tespit edilen ürünler, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.
Madde 2 – Ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu ekli tabloda (Ek-1) yer alan yetkili kuruluş tarafından verilecek uygunluk yazısıyla belirlenir.
Madde 3 – Ürünler için ithalatçı veya temsilcisi ekli başvuru formunu (Ek-2) tanzim ederek, ürüne ilişkin uygunluk beyanı ile birlikte yetkili kuruluşa başvurur.
Madde 4 – Yetkili kuruluş tarafından ürünlere iliştirilen CE İşareti’nin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iliştirilip iliştirilmediğine göre yapılacak değerlendirmenin olumlu olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere uygunluk yazısı verilir.
Ancak, ithalatçı veya temsilcisi tarafından gümrük idarelerine beyan edilen ilgili Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, yetkili kuruluş tarafından ithalatçıdan ürüne dair teknik dosya istenir ve/veya ürün ilgili Yönetmelik hükümlerine göre kontrole tabi tutulur.
Yapılan değerlendirme/kontrolün olumsuz olması halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez. Değerlendirme/kontrolün yetkili kuruluş adına başka bir kuruluş tarafından yapıldığı durumlarda keyfiyet, red sebeplerini içeren yazıyla yetkili kuruluşa da iletilir.
Madde 5- Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olan ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamı ürünlerde 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Ancak gümrük idarelerince bu ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler gösterdiğinin tespit edilmesi halinde 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır.
Madde 6- 5 inci madde kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-3) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.
Madde 7- Yetkili kuruluş ekli (Ek-4) aylık değerlendirme cetvelini düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir. Değerlendirme/kontrolün yetkili kuruluş adına başka bir kuruluş tarafından yapıldığı durumlarda, bu kuruluş tarafından düzenlenen aylık değerlendirme cetveli yetkili kuruluşa iletilir.
Madde 8- Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Madde 9 - Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 10- 05/12/2003 tarihli ve 25307 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No. 2003/30) yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 1

ÜRÜN GRUBU
YETKİLİ KURULUŞ
İLGİLİ YÖNETMELİK
Oyuncaklar
Sağlık Bakanlığı

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 17.5.2002/ 24758)
Tıbbi Cihazlar
Sağlık Bakanlığı

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 13.3.2002/24694 ve 06.09.2003/25221)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Sağlık Bakanlığı

(2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.)

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.3.2002/ 24693 ve 06.09.2003/25221)


Ek 2

Başvuru Formu................................................
(İlgili yetkili kuruluşun adı yazılacaktır)


...... / ...... / ........
[I]İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISIalmak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesindebütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.Firma Unvanı
Yetkili İmza

Ekleri:
- Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- İmza sirküleri veya vekaletname sureti
- Aşağıdaki belgelerden biri
- Tescil edilen Gümrük Beyannamesi
- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)
İTHALATÇININ
- Unvanı ve adresi,
- Telefon, telefaks
- Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı
- Vergi Sicil Numarası
İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:
- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
- Madde ismi (*)
- Menşei ve markası
- Üreticisinin unvanı ve adresi
- Cinsi, sınıfı, modeli
- Miktarı
İthalatın yapılacağı Gümrük İdaresi:

(* ) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.


Ankara da yatırım teşvik belgesi,gözetim ve ithal lisansı gibi DTM den alınan evraklar üzerine çalışıyoruz,Sağlık sektörüne ait bir ürün ithal etmedik,firmanın bir kaç ürünü daha var sağlık üzerine ithal etmek istediği,ve sıkışmış durumdayız, DTS VE UBB ile ilgili yapacaklarımız hakkında yada sağlık ürünlerine ait ithalat için bir açıklama yapabilirseniz çok sevinirim,teşekkürler ilginiz için...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Amerikadan Geciktirici ve Kondom ithalati


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR


DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ


Tebliğ No: (2010/16)


(31.12.2009 T. 27449 R.G.)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) İthal edilecek tıbbi cihazların, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden ekli listelerde (Ek 1-A) (Ek 1-B) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeliolanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.
Denetim
MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliklere uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

(2) Ekli listelerde (Ek 1-A) (Ek 1-B) yer alan tıbbi cihazların ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte, ekli listede (Ek 3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1)İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir, ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.
(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.
(3) Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerin üretmiş oldukları ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belirten AT Uygunluk Beyanı ve/veya Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ürüne ait belgelerin Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarına sunulması halinde, ilgili firmaya düzenlendiği tarihten itibaren 12 ay süreyle geçerli olmak üzere uygunluk yazısı verilir ve aynı ürün müteakip ithalatlarda kontrole tabi tutulmaz
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.
Numune ve şahsi eşyalar
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 7- (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.
(2) Gümrük idaresi, bu Tebliğ eki (Ek 1- A) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalinde, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı arar.(Yürürlük tarihi:22/05/2010)
(3) Gümrük idaresi, ithalatçının Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olarak beyan ettiği A.TR Belgesini haiz ürünler için uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aramaz.
(4) Bu Tebliğ eki (Ek 1-B) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalinde Uygunluk Yazısının ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.(Yürürlük tarihi:22/05/2010)
(5) Bu Tebliğ eki (Ek 1- A) ve (Ek 1-B) sayılı listelerde yer alan ürünlerden, uygunsuzluk yazısı düzenlenenlerin ithaline gümrük idarelerince izin verilmez.(Yürürlük tarihi:22/05/2010)
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 8 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliklere uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.
Yetki
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 - (1) 31/12/2008 tarih ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2009/16) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1)Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK1/A (Yürürlük tarihi:22/05/2010)
4014.10.00.00.00
Prezervatifler

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143