Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart RE: İthalata Yeni Başlangıç ve Gümrükle ilgili sorular!

9505.90.00.00.00 G.T.İ.P 'li eşyanın

G.V.= AB,EFTA,İSR,
SUR,TUN,FAS,MAK,
HIR,B-HER,MIS,
B.Ş. VE GAZ.ŞER.=%0

Gts ülkeleri için=%0

Diğer ülkeler için=%2,7

KDV=%18 'dir.

Kolay gelsin
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com
Standart RE: İthalata Yeni Başlangıç ve Gümrükle ilgili sorular!31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2008/10)

MADDE 1 - (1) İthal edilecek oyuncakların, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek 1) sayılanlar, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş olması ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.
(2) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliğe uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
MADDE 3 - (1) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.
(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’nın uygunluk yazısı verilir. Gümrük idaresi, uygunluk yazısı ibraz edilmeyen ürünlerin ithaline izin vermez.
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’nın red sebeplerini içeren bir yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir; bu durumda gümrük idaresi söz konusu ürünün ithaline izin vermez.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 7 - (1) İthalatçı, bu tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 10 - (1) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/10 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ekleri İçin Tıklayınız

Ek 1
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Olup
İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
3407.00.00.90.12 Model yapmaya mahsus patlar (yalnız çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar)
3924.90.90.00.00 Diğerleri (yalnız diş kaşıyıcıları)
8505.11.00.00.00 Metalden olanlar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.10.00.00 Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8505.19.90.00.00 Diğerleri (yalnız oyuncak mıknatıslar)
8712.00.10.00.00 Bilyalı rulmanları olmayanlar (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.30.00.00 İki tekerlekli bisikletler (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
8712.00.80.00.00 Diğerleri (sele yüksekliği 435 mm den az olanlar)
9503.00.10.11.00 Oyuncak bebekler için arabalar
9503.00.10.12.00 Üç tekerlekli bisikletler
9503.00.10.19.00 Diğerleri
9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler
9503.00.29.00.00 Aksam, parça ve aksesuarlar
9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller
9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar
9503.00.49.00.00 Diğerleri
9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları
9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar
9503.00.69.00.00 Diğerleri
9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)
9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar
9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller
9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9503.00.99.00.00 Diğerleri
9504.90.10.00.00 Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar)
9504.90.90.00.00 Diğerleri
9506.70.30.00.00 Tekerlekli patenlerEk 2
Başvuru Formu

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ..... / ..... / .....
..................... Bölge Müdürlüğü
..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına

İthal etmek istediğimiz, ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
İthalatçının İsmi/Ünvanı
Yetkili İmza
Tarih

Ekler:
- Tescil numarası almış gümrük beyannamesi,
- Faturanın veya proforma faturanın fotokopisi,
- Bilgi formu (Ek 4),
- İthalatçı firmanın imza sirküleri,
- Vekaletname sureti (Başvurunun vekaleten yapılması halinde),
-Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak üretilen oyuncaklar için; oyuncağın takip edilen standartlara uygunluğunu gösteren, akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,
-Uyumlaştırılmış ulusal standartların tamamına veya bir kısmına uygun olmayan oyuncaklar için; onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen AT Tip İnceleme Belgesinin aslı veya bu belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış kopyası,
-Sağlık Bakanlığı tarafından 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ” ile 6/11/2007 tarihli ve 26692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in hükümlerine uygunluğa ilişkin akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları (Bu raporlar 31/3/2008 tarihinden sonraki başvurularda aranacaktır)
Ek 3
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları
ve Görev Alanlarındaki Gümrük BaşmüdürlükleriDış Ticaret Müsteşarlığı
Bölge Müdürlükleri
DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

Gümrük Başmüdürlükleri

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara
Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41
Faks: 0312 430 61 09 Ankara Ankara
Marmara Bölge Müdürlüğü
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21
Faks: 0212 454 08 22 İstanbul İstanbul
İzmit
Bursa
Yenişehir Bursa
Edirne Edirne
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane/İzmir
Tel: 0232 483 40 26
Faks: 0232 483 77 24
İzmir
İzmir
Antalya Antalya
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin
Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37
Faks: 0324 237 19 59 Mersin Mersin

Antakya
İskenderun
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Yeni Valilik Binası, Kat:5, No:533, Gaziantep
Tel: 0342 230 78 52, 0342 230 78 53
Faks: 0342 221 21 44 Gaziantep
Şanlıurfa Malatya
Gaziantep
Habur
Hakkari
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Adres: Valilik Binası, Üst Zemin Kat, C Blok, Trabzon
Tel: 0462 230 19 82
Faks: 0462 229 73 09 Trabzon Trabzon
Gürbulak
Hopa


Ek 4
Bilgi Formu
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:
İhracatçının
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

- Tel, faks, e-posta, web adresi
Üretici firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

- Tel, faks, e-posta, web adresi
Gümrük beyannamesinin:
- Tarihi
- No’su
İthal malın menşe ülkesi:
İthalatçının:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthalatın yapılacağı ülke:
İthalatçının temsilcisinin:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no’su
- Cinsi
- Markası
- Miktarı ve birimi
- ABD Doları olarak değeri (Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır.)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: İthalata Yeni Başlangıç ve Gümrükle ilgili sorular!

SİZİN GETİRMEK İSTEDİĞİNİZ HOKEY TAKIMI ŞU OLABİLİR Mİ?

9506.91.90.00.00

Hokey, kriket ve (uzun saplı raketlerle oynanan bir oyun olan) "lacrosse", vb. için sopalar; chistera (jai alai scoops); buz hokeyi için lastik diskler; buz üzerinde ağır taşlarla oynanan bir İskoç oyunu için taşlar (curling stones).

EĞER BUYSA;

ATV GÜMRÜK VERGİSİ %0
GMV (DİĞER ÜLKELER GÜMRÜK VERGİSİ ORANI) %2,7
AGU (AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER) 0
EFTA %0
GYU (GELİŞME YOLUNDA ÜLKELER)0

KDV %18
Standart RE: İthalata Yeni Başlangıç ve Gümrükle ilgili sorular!

asiyan cevabın için teşekkür ederim.

Benim için şu anda hokey takımından daha ön sırada bahsettiğim oyuncak var. Sağlık belgesi gerektirebilir diyorsunuz. Üretici firmanın RoHS ve FDA belgeleri türkiyede geçerli olmazmı?

içinde pil ihtiva eden ledli plastik oyuncaklar elektronik sınıfınamı girer yoksa oyuncak sınıfınamı girer?

bu konularda bilginiz varmı?
Standart RE: İthalata Yeni Başlangıç ve Gümrükle ilgili sorular!Bir Sorum Daha var,

Faturalı gelen ancak yinede 100 dolar altında olan malzemeler için aynı şekilde gümrük yokmudur? Yoksa o sadece bireysel kullanımlık mallar içinmi geçerli?

Bide DHL falan çok pahalıya geliyo,Çinden ucuz bir gönderim şekli olarak ne önerirsiniz ?

Teşekkür ederim

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142