Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Mahrecine İade
Merhaba Arkadaşlar,

Türkiye'de, yurtdışındaki bir firmanın temsilciliğini yapan bir firmadan Devir usulü ile ithalat yapıldı. Yani temsilci firma yurtdışından ürün aldı , antrepoya getirdi, ithal işlemlerini biz yaptık ( Firma, gümrüğe yazılı beyanda bulunarak devir etti ). Ürün fabrikamıza geldikten sonra istenilen ürün olmadığı farkedildi ( ki üründe herhangi bir kusur , hata yok . Sadece bizim üretim kriterlerimize uymuyordu ) ve iade kararı alındı. Nasıl bir işlem izlememiz lazım ? Ne yapmalıyız?

Biz, firmanın istediği başka bir antrepoya ilgili ürünü gönderdik fakat gümrükçü arkadaşlar bu ürünün yurtdışına çıkış yapmasını ve temsilci firmanın ithal ederek çözülebileceğini veya direkt bu ürünün yurtdışındaki firmaya iade edilmesi ki muhatabımızın yurtdışındaki ana firma olduğu söylendi. İthal işlemimizde teşvik kullanıldı. Konu çok acil ve acil yardım, görüş ve önerilerinize ihtiyacım var.

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılar

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Mahrecine İade


daha detaylı olması adına :

MAHRECİNE İADE İŞLEMLERİ


Gümrüğe sunulmuş ve henüz rejim beyanında bulunulmamış, Antrepoda bulunan, gümrüğe gelmiş ve gümrük giriş beyannamesi tescil edilmiş ve de serbest dolaşıma girmiş veya serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmış olmasına rağmen geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın mahrecine iadesine ilişkin işlemlerini, alt başlıklar halinde incelemek uygun olacaktır.

1- Gümrüğe Sunulmuş ve Henüz Rejim Beyanında Bulunulmamış Eşyanın Mahrecine İadesi

Bu kapsamda bir eşyanın, herhangi bir nedenle, özet beyanın verildiği tarih itibariyle, deniz yoluyla gelen eşya için (45) diğer yolla gelen eşya için ise (20) gün içerisinde(süre uzatımları dahil) yükümlüsü tarafından geri gönderilmek istenilmesi halinde, anılan eşya, muayenesi neticesinde ayniyetine uygun olduğunun anlaşılması koşuluyla, ilgili gümrük beyannamesi veya tır karnesi kapsamında ve ilgili tarafından verilen mahrecine iade nedenini belirten dilekçe üzerine, gerekli işlemler tamamlanarak mahrecine iade edilir ve dövizin takip ve kontrolü için kambiyo müdürlüklerine gerekli bildirimde bulunulur.

2- Antrepoda Bulunan Eşyanın Mahrece İadesi

Antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ve antrepoya alınmış eşyanın mahrece iade işlemlerinde de yukarıda belirtilen esaslar dahilinde işlem yapılır.

3- Gümrüğe Gelmiş ve Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil Edilmiş Bulunan Eşyanın Mahrece iadesi

İlgili gümrük idaresince giriş beyannamesi tescil edilmiş eşyanın, özet beyanın verildiği tarih itibariyle, deniz yoluyla gelen eşya için (45) diğer yolla gelen eşya için ise (20) gün içerisinde(süre uzatımları dahil) yükümlüsü tarafından mahrecine gönderilmek istenilmesi halinde, sözkonusu eşya verilecek mahrece iade nedenini belirten dilekçe ile birlikte gerekli belgeler de ibraz edilmek suretiyle, giriş işlemi yapılan gümrükten mahrece iade edilir ve dövizin takip ve kontrolü için kambiyo müdürlüklerine gerekli bildirimde bulunulur

4- Serbest Dolaşıma Girmiş Eşya İle Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Yapılmasına Rağmen Geçici Depolama Yerinden veya Antrepodan Çekilmemiş Eşyanın Mahrece İadesi

Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı çıkması nedeniyle mahrecine iade edilebilmesi için, ilgilisi tarafından, sözleşme hükümlerine aykırı olması nedeniyle mahrecine iade edilecek eşya için, spariş evsafına uygun bulunmadığını belirtir, uluslararası gözetim şirketinden alınacak belge, kusurlu olması nedeniyle mahrecine iade edilmek istenilen eşyada ise, kusurlu durumu ispat etmek üzere, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Odası veya Uluslararası gözetim şirketinden alınacak belgenin, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine ibrazı şarttır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 213 üncü maddesinde belirtilen şartlar dışında, mahrecine iade edilen eşyanın vergileri iade edilmez.

Bu kapsamda, mahrece iade edilecek eşya için, serbest dolaşıma giriş işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğüne, mahrece iade nedenini belirtir bir dilekçe ile birlikte, duruma göre yukarıda belirtilen belgeler de eklenerek müracaat edilecektir.

Sözkonusu belgelerin tam ve geçerli olduğunun anlaşılması halinde eşyanın muayane ve tespiti yapılarak, ayniyetine uygun olduğunun anlaşılması halinde, çıkış beyannamesinin (44) No’lu kutusuna “Mahrece İade” kaşesi vurularak çıkışı yapılıp, dövizin takip ve kontrolü için Kambiyo Müdürlüklerine bildirimde bulunulur.

Ancak, mahrecine iade edilen eşyanın yerine aynı miktar ve aynı nitelikte eşya getirilmesi halinde bu eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Bu arada, serbest dolaşıma girmiş bulunmakla birlikte, geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşya ile ilgili olarak Gümrük Başmüdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda, gümrük idaresince işlemler sonuçlandırılır.

Yukarıda belirtilen genel hükümlerin yanında,

1- Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nin mahrece iade işlemlerinde, Sanayi ve Ticaret Odasından alınacak belge yerine, kendi kurumlarınca düzenlenmiş kalite

kontrol raporu aranır.

2- Yatırım Teşvik Mevzuatı, Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğleri kapsamında ithal edilen eşya ile ilgili mahrece iade işlemleri, sözkonusu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekle birlikte, yukarıda belirtilen belgelerin de ibrazı gerekir.

3- Sayılanların dışındaki işlemlerde konu Gümrük Müsteşarlığı’na(Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.
__________________
Sinan Çelebi
İthalat-İhracat Uzmanı


sinanua@gmail.com
@alisinancelebi
Standart Cevap: Mahrecine İade


Alıntı:
Rmoon´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhaba Arkadaşlar,

Türkiye'de, yurtdışındaki bir firmanın temsilciliğini yapan bir firmadan Devir usulü ile ithalat yapıldı. Yani temsilci firma yurtdışından ürün aldı , antrepoya getirdi, ithal işlemlerini biz yaptık ( Firma, gümrüğe yazılı beyanda bulunarak devir etti ). Ürün fabrikamıza geldikten sonra istenilen ürün olmadığı farkedildi ( ki üründe herhangi bir kusur , hata yok . Sadece bizim üretim kriterlerimize uymuyordu ) ve iade kararı alındı. Nasıl bir işlem izlememiz lazım ? Ne yapmalıyız?

Biz, firmanın istediği başka bir antrepoya ilgili ürünü gönderdik fakat gümrükçü arkadaşlar bu ürünün yurtdışına çıkış yapmasını ve temsilci firmanın ithal ederek çözülebileceğini veya direkt bu ürünün yurtdışındaki firmaya iade edilmesi ki muhatabımızın yurtdışındaki ana firma olduğu söylendi. İthal işlemimizde teşvik kullanıldı. Konu çok acil ve acil yardım, görüş ve önerilerinize ihtiyacım var.

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılar
Eşya kullanılmamış olmak veya siparişe uymadığının ilk kullanım dışında anlaşılamamış olması halinde mahrecine iade edilebilir. Bu durumda ithalatında ödenen vergiler iade edilir. Teşvik belgesi ile ithalat gerçekleştiğinden vergi iadesi söz konusu olmayacak ancak global listede düşümü yapılan eşya ve kıymetinin ilgili gümrük idaresi tarafından tekrar listeye dahil edilmesi gerekecektir. Aksi taktirde o eşya için vergi muafiyeti hakkınızı kullanmış olursunuz. Eşyanın teşvik belgeli başka bir firmaya devri de mümkündür.

bakınız : Yatırım Teşvik Tebliğ No 2009/1 (RG.27302)

Madde 14:
(5) Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde;
a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizatın,
b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın
mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Müsteşarlığın herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi ile katma değer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(6) Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ilgili gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Bu Tebliğin uygulamasından doğacak ihtilaflar Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

Devir, satış, ihraç ve kiralama
MADDE 30- (1) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Ancak, söz konusu satışların işletmenin asgarî beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması gerekir.
(2) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;
a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
c) İhracı,
ç) Kiralanması,
Müsteşarlığın iznine tabidir.

Bilginize

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143