Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart telsiz ve bataryaamerikadan ithal edilecek olan telsiz ve telsiz bataryalarının işlemleri hakkında bilgi istiyorum.ne gibi evraklarla beraber getirmemiz gereklidir bilgi verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: telsiz ve batarya

AŞAĞIDAKİ TARİFELERDEN HANGİSİ SİZE UYGUNDUR?


8517.69.90.90.14 pos. nolu Tarife Detayı
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8517 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç )
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
- Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil):
8517.61.00 - - Baz istasyonları
8517.62.00 - - Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya,çevirmeye ve vermeye veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar (hatları birbirine bağlayan ve yönlendiren cihazlar dahil)
8517.69 - - Diğerleri:
8517.69.10.00.00 - - - Görüntülü telefon cihazları
8517.69.20.00.00 - - - Kapalı devre konuşma sistemleri
- - - Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar:
- - - Diğerleri:
- - - - Telgraf cihazları
- - - - Diğerleri
8517.69.90.90.11 - - - - - Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları
8517.69.90.90.12 - - - - - Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları
8517.69.90.90.13 - - - - - Alıcısı bulunan verici teleks cihazları
8517.69.90.90.14 - - - - - Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 mi- liwatt dan küçük) telsiz cihazları

8517.12.00.00.11 pos. nolu Tarife Detayı

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8517 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç )
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
8517.11 - - Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
8517.12 - - Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar
8517.12.00.00.11 - - - Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
Standart RE: telsiz ve batarya

Bataryaları ayrı kalem olarak ithal etmeyi düşünüyorsanız

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
DTS den Çevre uyum belgesi alamak zorundasınız
Standart RE: telsiz ve bataryaÇevre uyum belgesi DTS den alınmaz çevre ve orman bakanlığından alınır dts'de belgeyi ve ürünü inceleyerek uygunluk belgesi verir yanlış olmasın.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: telsiz ve batarya

Alıntı:
ferdiguner´isimli üyeden Alıntı
Çevre uyum belgesi DTS den alınmaz çevre ve orman bakanlığından alınır dts'de belgeyi ve ürünü inceleyerek uygunluk belgesi verir yanlış olmasın.
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİ DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/9)

MADDE 1 - (1) İthal edilecek pil ve akümülatörlerin, 31/8/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ekli listedeki (Ek 1) ürünlerin anılan Yönetmeliğe uygunluğuna dair denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
MADDE 3 - (1) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek 2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir, ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur. Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ekli listedeki (Ek 1) ürünlerde, sadece ithalatçının Çevre Uyum Belgesi’ne sahip olup olmadığı kontrol edilir.
(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.
MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla firmaya ve gümrük idaresine bildirilir; bu durumda gümrük idarelerince söz konusu ürünün ithalatına izin verilmez.
MADDE 6 - (1) Denetimlerin etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını teminen, işbu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı yalnızca ekli listede yer alan (Ek 3) gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 8 - (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.
MADDE 11 - (1) 6/5/2006 tarih ve 26160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/23 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142