Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart RE: OZBEKISTANDAN CEVIZ ITHALATI
kadirk arkadaşında yazdığınd bi yanlışlık var

5,4 dolar hesaplama kilo başına , ton başına olması gereken 5400 dolardır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: OZBEKISTANDAN CEVIZ ITHALATI


Verdiğiniz bilgi doğrudur.Tşk...
Standart RE: OZBEKISTANDAN CEVIZ ITHALATI


gözetim belgesiz bu işi halletmenin yolu varmıdır çok yüksek vergiler.bu işten para kazanmamız lazım
Standart RE: OZBEKISTANDAN CEVIZ ITHALATI
Prinç ithalatında ,TMO 'si Dış Ticaret Müsteşarlığının açmış olduğu tarife kontenjanından yararlandığı için vergi ödemeden ithalat yapabiliyor.Tarife kontenjanı dağıtımlarında ilk sıra TMO'sinindir.

Sizin Cevizlerin;

G.T.İ.P.

0802.32.00.00.00 Kabuksuz
0802.31.00.00.00 Kabuklu

Getireceğiniz cevizler için KDV Oranı %1 Gümrük Vergisi Oranı : % 43,2 dir.

-İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünleri (Dış Ticarette Standardizasyon - 2008/2 - Ek 1)"

-İthalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi aranır ve ithalat/ihracatı belirli gümrük kapılarından yapılır (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6A)" (Bakanlık bazı İl Müdürlüklerine yetki vermiştir.Kotrol belgelerini İl müdürlüklerinden çıkartabilirsiniz.İthalat işlemi için yalnızca KOntrol Belgesi almanız yeterli değildir fiili ithalat aşamasında ayrıca İl Tarım Müdürlüklerinden İthal Uygunluk Yazıda almanız gerekmektedir.Bu işlemde söz konusu cevizler analize tabii tutulduktan (nem oranı , yenilebilir kısım oranı , yabancı madde oranı vs.) sonra uygun ise ithal izni veriliyor.)

-İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e (No: 2005/5) tabi olup , tebliğde referans kıymeti verildiği için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Cevizler için Gözetim Belgesi Düzenlememektedir.Sürekli eksiklikler çıkararak belge düzenlemiyorlar mecburen referans kıymetler üzerinden ithalatı gerçekleştirebileceksiniz. Tebliğ'i incelemek isterseniz bir örneği eklidir.


Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Kapsam

Madde 1 - Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Bu Tablo 11.10.2006 Tarih ve 26316 s. R.G. yayımlanan Tebliğ ile 26.10.2006 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Tablonun düzenlenmeden önceki şekli için bakınız:

G.T.P. Madde Adı CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
0802.11 Kabuklu bademler 3.000
0802.12 Kabuksuz bademler 6.500
0802.31 Kabuklu cevizler 1.800
0802.32 Kabuksuz cevizler 5.400

*Ton: Brüt ağırlık

Gözetim uygulaması

Madde 2 - Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen ürünler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

Madde 3 - Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’ de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’ de belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4 - Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur.

İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen gözetim belgeleri, anılan Bakanlıktan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

Yürürlük

Madde 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER

EK I - GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

EK II - GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:


--------------------------------------------------------------------------------

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ...../...../.....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim - Ünvan
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Vergi dairesi: Faks: E-posta:
Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 2004 2003
Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
(Birden fazla GTİP için başvurulması halinde bu bölüm her GTİP için ayrı ayrı doldurulacaktır)
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Kg (Brüt):
Miktarı: FOB:
Değeri:
CIF:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:

--------------------------------------------------------------------------------

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter veya ilgili vergi dairesinden tasdikli sureti.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: OZBEKISTANDAN CEVIZ ITHALATI


marhaba,
%43,2 gümrük vergisi kilo üzerinden alınan bi vergi mi?öreneğin ben bi ton ceviz içi ithal edecem ve kilosunuda 5 dolardan olsun ne kadar gümrük vergisi ödeyecem.bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144