Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart RE: Donmus Hazir Gida Ithalati


Ben biraz rahatım..1,5 senem var stajımın bitmesine..Şimdiden yavaş yavaş hazırlanmaya başladım..İnşallah bizim gireceğimiz sene yeni yine yeniden bir değişiklik olmaz

Teşekkürler
Selamlar
Standart RE: Donmus Hazir Gida Ithalati
GTİP 1905.90.90.00.19

19.05  Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE) (1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi,   1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret, 1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye, 1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze, 1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç) "        İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ ve 18.09.2003 /23799 yazı gereğince, söz konusu eşya ilgili Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-B sinde mevcut olup, ithalat işlemleri sadece aşağıdaki Gümrüklerden yapılabilir. Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenlerin (YGSKGTE) ithalatı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. [Gıda maddeleri; Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve çikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı ve tam işlenmiş her türlü maddeyi, şeklinde tanımlanmıştır. (İlgili Tebliğin 4 üncü Md.)]
        Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt (06.02.2008 itibariyle), Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri."19.05  Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE) (1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi,   1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret, 1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye, 1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze, 1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç) "        Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-6/A Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.  Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
        28.01.2003 / 2404 yazıda; GERİ GELEN eşya için, kontrol belgesi aranmaksızın gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların mevzuata uygun çıkması halinde ülkemize girişine izin verilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır.
        Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
        01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
    (YGSKGTE): Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler"19.05  Sadece yapılarında geviş getiren hayvanlara ait ürünleri ihtiva edenler (yapılarında sadece 04 fasılda yer alan ürünlere ait proteinler ihtiva edenler hariç)  | Hastalık Adı: BSE "        Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün http://yasakli.kkgm.gov.tr/Liste.aspx internet adresinde; hayvan hastalıklarından dolayı ÜLKE BAZINDA kısıtlama ve/veya yasaklama getirilen eşya GTİP ve tanımları yayımlanmaktadır.
        Pozisyon numurasının karşısında yer alan eşya tanımı kapsamında olanlarının ithalatında Standardizasyon Tebliğleri kapsamında kontrol belgesine/iznine tabi ürünlerde anılan Genel Müdürlük bu hususları gözönünde bulundurmakta olup, herhangi bir tebliğ kapsamında kontrole tabi olmayanların ise ÜLKE BAZINDA araştırma yapılarak müteyakkız olunması gerekmektedir. Daha ayrıntılı inceleme için mevzuat metninin açılarak internet ortamında araştırma yapılması tavsiye olunur."
19.05  Sadece koyun, keçi türü hayvanlara ait ürünleri ihtiva edenler (yapılarında sadece 04 fasılda yer alan ürünlere ait proteinler ihtiva edenler hariç) | Hastalık Adı: Scrapi1905.90.90.00.11  Şeker hastaları için gluten ekmeği "        Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No 2 G.G.Tebliği Madde 8'e göre; Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesinin tescili sırasında ürünün bünyesinde yer alan tarım unsurlarını, oranlarıyla veya kod numarasıyla ya da bileşim tablosundaki ana ürünler olarak gösteren ve hukuken beyan kabul edilecek olan tebliğ ekindeki örneğine uygun FORM doldurularak beyannameye eklenmesi ZORUNLUDUR.
        Aynı Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; Mer'i İthalat Rejimi Kararına ekli listede yer alan ve Meursing Tablo uygulaması gerektiren ürünlerin tahlilleri; İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bağlı Laboratuarlarda yaptırılacaktır. Meursing Tablo uygulaması ise tahlili isteyen gümrük idarelerinde yapılacaktır.
        Not: Tahlil sonrası elde edilecek verilerin girilmesiyle tespit edilecek olan Toplu Konut Fonu'nu (T.K.F.) sağ tarafta bulunan 'Mesuring Tablosu'nu kullanarak otomatik hesaplayabilirsiniz."
1905.90.90.00.19  Diğerleri


19.05  Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri "        Fizi muayeneye tabi olan ve muayene memurunca da tarife tespiti mümkün olmayan eşya tahlile tabidir (Gümrük Yönetmeliği Madde 194).
        Ancak, belge kontrolüne sevk edilen gümrük beyannamesi konusu eşyanın bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesi nedeniyle gümrük laboratuarına gönderilmesinin gerekmesi halinde, bu durum, belge kontrolü ile görevli muayene memuru tarafından bir müzekkere ile idare amirine bildirilir.
        28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesinin gönderildiği, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceği, listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir."


19.05  Tüm Alt Pozisyonlar         Dahilde İşleme Rejimi İhracat 2006/12 Tebliğinin 14'ünca maddesi kapsamında değerlendirilerek Gümrük İdarelerince DAHİLDE İŞLEME İZNİ verilemeyeceği (menfi) anılan Tebliğin 14 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.19.05  Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler: "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın II Sayılı Liste kapsamında ve % 8 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."


1905.90  Tüm Alt Pozisyonlar         Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri 2007/13066 sayılı BKK ile yayımlanmış olup, tarife tespiti açısından gerekli olması halinde incelenmesi tavsiye olunur.
1905.90  Tüm Alt Pozisyonlar "        Bulunan tarifeler, 6 lı ya da 12 li bazda arattırdığınız tarife ile aynı ise, Bahsi geçen eşyanın tarife yönünden sınıflandırması ile ilgili Gümrük Müsteşarlığının 2 seri nolu Tarife Sınıflandırmasına ilişkinTebliğ mevcuttur.
        Söz konusu tebliğe gidilerek, eşya tanımının incelenmesi tarife tespiti açısından tavsiye olunur."1905.90  AB Menşeli TP=0   | Diğerleri "        Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2007-12555 gereğince; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen ‘Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL)’ (tarım payı) sıfır olarak uygulanacak, bunun dışında yapılacak ithalatta ise tarım payı uygulanacaktır.
        Söz konusu tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir."


19.05  "Mısır Menşeli G.V.% 0   | TKF ii  | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler" "        Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2007/11732 sayılı Karar gereğince Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
   ii: Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Toplu Konut Fonu’ sütununda yer alan toplu konut fonu oranının %85’i uygulanır."


19.05  Hırvatistan Menşeli G.V.% 0| TKF= CIF'in % 10 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi... "        Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2003-5869 kapsamında;gümrük tarife ve istatistik pozisyonları belirtilen HIRVATİSTAN Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için tarife kontenjanı açılmıştır.
        Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, GTİP in karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu uygulanır. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
        09.10.2006 / 26064 yazıda; İbraz edilen EUR.1 dolaşım belgelerinden 3. ülkeler üzerinden transit olarak gelen eşyalara ilişkin olanların tamamı ile bunlar dışında kalan ve doğruluğundan şüphe edilenlerin sonradan kontrol işleminin yapılması, talimatlandırılmıştır."


1905.90.90.00.19  Diğerleri "        2005/16 Genelgede, Tarife Cetvelinde ‘Diğerleri’ tanımıyla yer alan eşyanın beyanında, Gümrük Beyannamesinin 31 nolu hanesine ticari tanımının yazılması gerektiği,
        12.12.2007 / 35129 yazıda; eşyanın GTİP’i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan ‘Ticari Tanımı’ bölümünde eşyaya ilişkin detaylara (kısaltma yapılmadan) yer verilmesinin Gümrük Yönelmeliği’nin 20 no’lu ekindeki düzenleme gereği olduğu belirtilerek, anılan talimata uymayanlar hakkında Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen CEZAİ MÜEYYİDE uygulanması yönünde işlem yapılması,
        17.01.2008 / 1490 yazıda ise; yukarıda bahsi geçen genelge ilgi tutularak 31 nolu hanenin eksik olması durumlarında KABUL MEMURUNCA beyannamenin kabul edilmemesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."


1905.90.90.00.19  G.V.=AB,EFTA ve B-HER. % 0  | D.Ü. % 9  || TPOFÖ= AB ve EFTA: T2  | D.Ü. T1  | Diğerleri

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143